Dressuurpaarden te koop Dressage horses for sale

Disclaimer

Wettelijke vermelding

Disclaimer dressuurpaarden te koopInleiding
Deze websites (Dressuurpaarden te koop & Dressage horses for sale) worden gepubliceerd en beheerd door WesTrade Stables B.V., te Dordrecht, ingeschreven in het handelregister te Rotterdam en hier verder afgekort als WesTrade Stables.
Ingeval u met WesTrade Stables contact wilt opnemen in verband met het gebruik van deze website, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.


Gebruiksvoorwaarden

Deze websites (Dressuur paarden te koop & Dressage horses for sale) bevatten informatie over de producten en de aanbiedingen van WesTrade Stables.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met alle van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing voor deze website en alle andere door WesTrade Stables geproduceerde websites. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Deze bepalingen vervangen niet de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk, doch geldt enkel als leidraad. Sommige op deze site geïllustreerde modellen, gegevens en berichtgevingen kunnen in detail verschillen van de werkelijke omstandigheid. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een aanduiding geven van de werkelijke kleuren en kunnen sterk verschillen afhankelijk van uw scherminstellingen en beeldscherm. Afbeeldingen op de site kunnen accessoires en uitrustingen vertonen die niet als dusdanig verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. De getoonde uitrustingen en accessoires houden mogelijkerwijze een meerprijs in. WesTrade Stables wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten en behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de beschikbaarheid aan te passen. De weergegeven informaties zijn nooit bindend en kunnen nooit als vekoopsaanbod worden gezien.


Intellectuele eigendom en Handelsmerken

Alle visuele elementen, afbeeldingen, inhoud, merken, logo's, handelsmerken, servicevermeldingen en alle andere gegevens zijn beschermd door auteursrechtelijke en intellectuele eigendomsrechten en blijven uitdrukkelijk eigendom van WesTrade Stables of van derden.
Gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, publicatie, aanpassing, verzending en elk gebruik voor commerciële of openbare doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WesTrade Stables. Het is evenzeer verboden deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

Prijzen van paarden

De prijzen op deze websites (Dressuur paarden te koop & Dressage horses for sale) worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De aankoop van een paard vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.


Beschikbaarheid van de website

WesTrade Stables kan ten allen tijde de beschikbaarheid van deze websites (Dressuurpaarden te koop & Dressage horses for sale) onderbreken, om welke reden dan ook.


Gevolgschade

WesTrade Stables is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte of toevallige gevolgschade voortkomende uit of verband houdende met het gebruik van deze website. Dit houdt o.a. in de mogelijke besmetting door computervirussen, het blokkeren van de software, overbelasting van de computerverbindingen en/of computernetwerk, incompatibiliteit met de door u gebruikte hardware en software, het ononderbroken gebruik van deze website.

Voor het consulteren van bepaalde onderdelen van deze website is software van derden benodigd. Zelfs indien wij door middel van een hyperlink verwijzen naar de respectievelijke websites van deze softwareleveranciers zijn enkel de gebruiks -en installatiebepalingen van deze laatsten van toepassing en wijst WesTrade Stables elke verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen van het installeren van deze software af.


Hyperlinks

De hyperlinks op deze website naar externe websites zijn bedoeld om uw gebruiksgemak te vergroten. WesTrade Stables geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de gebruiker. De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites betekent in geen geval dat WesTrade Stables zich akkoord verklaart met de inhoud van deze sites. WesTrade Stables is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor uw comfort te bewaren en tevens om het gebruik van de website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de site. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. WesTrade Stables en zijn leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. We wijzen er u op dat uw webbrowser zo kunt instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op uw PC. Het spreekt voor zich dat u in dat geval alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw dient in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de site opnieuw kenbaar moet maken.


Persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het gegevensbestand van WesTrade Stables om gevolg te geven aan uw aanvraag en u verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Aansprakelijkheid

Op deze gebruiksvoorwaarden en op het gebruik van deze websites (Dressuurpaarden te koop & Dressage horses for sale) is uitsluitend de Nederlandse wetgeving van toepassing. In geval van eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Rotterdam bevoegd.

Dressuurpaarden te koop is een onderdeel van WesTrade Stables B.V.
Disclaimer | Privacy Statement | Veiligheid | RSS
1 bezoeker online

Disclaimer van dressuurpaarden te koop.
Tags: Disclaimer